Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky  pre kúpu tovarov
 

Predávajúci:                                                       Slavonia CEE s.r.o.

Sídlo/miesto podnikania:                               Mlynské Nivy 73, 821 05 Bratislava

Príslušný register:                                            OR OS Bratislava , oddiel Sr, vložka 748/B

IČO:                                                                     36 859 869

DIČ:                                                                     2022670738

IČ DPH:                                                               SK2022670738

Konajúc:                                                             Stefan Erker, konateľ

(v zmluve ako Predávajúci)

a

Kupujúci:                                                             xxx

Sídlo/miesto podnikanie:                                 xxx

Príslušný register:                                               xxx                       

IČO:                                                                     xxx        

DIČ:                                                                     xxx

IČ DPH:                                                               xxx

Konajúc:                                                             xxx

                                                                             

(v zmluve ako Kupujúci)

(v zmluve spolu ako Strany)

uzavierajú Všeobecné obchodné podmienky pre kúpu tovarov s nasledovným obsahom:

1.            Pojmy a definície

1.1.       Pojmy a definície budú mať v celom texte týchto VOP význam, ktorý je pri nich uvedený, pokiaľ kontext nebude vyžadovať niečo iné. Tieto pojmy budú platiť rovnako pre jednotné ako aj množné číslo príslušného definovaného pojmu. Vo VOP budú použité aj tieto pojmy a definície:

1.1.1.        VOP - tieto Všeobecné obchodné podmienky, predmetom ktorých je úprava práv a povinností Strán pri dodávaní Tovaru na základe Objednávok Kupujúceho,

1.1.2.        Zmluva - kúpna zmluva uzatvorená medzi Stranami za podmienok podľa týchto VOP,

1.1.3.        Tovar - akýkoľvek tovar dodávaný Predávajúcim Kupujúcemu,

1.1.4.        Kúpna cena - kúpna cena, ktorú má Kupujúci zaplatiť Predávajúcemu za Tovar dodaný na základe Objednávky, a to vo výške stanovenej Zmluvou,

1.1.5.        Miesto dodania - miesto, kde je podľa dohody Strán Predávajúci povinný dodať Tovar,

1.1.6.        Objednávka - písomný, osobný alebo telefonický dopyt Kupujúceho na dodávku Tovaru,

1.2.       Odkazy na body, odseky, klauzuly, články v rámci VOP, sú odkazmi na body, odseky, klauzuly, články, týchto VOP, ak nie je uvedené inak.

 

2.            Predmet VOP

2.1.       Strany sa dohodli, že tieto VOP sa vzťahujú a použijú sa na dodávku akéhokoľvek Tovaru medzi Predávajúcim a Kupujúcim, pokiaľ medzi Stranami nie je na konkrétny prípad uzatvorená iná osobitná zmluva.

2.2.       Predmetom kúpy a predaja Predávajúcim Kupujúcemu je Tovar. Predávajúci predáva Kupujúcemu a Kupujúci kupuje Tovar do vlastníctva. Predávajúci sa zaväzuje dodať Tovar Kupujúcemu a Kupujúci sa zaväzuje prevziať od Predávajúceho Tovar a zaplatiť za tento Kúpnu cenu, a to všetko za podmienok a spôsobom stanovených Zmluvou a týmito VOP.

2.3.       Zmluva sa považuje za uzatvorenú okamihom, keď akceptácia návrhu dôjde Strane, ktorá návrh učinila, najmä dôjdením potvrdenia Objednávky podľa bodu 3.2. Kupujúcemu.    

 

3.            Objednávka Tovaru

3.1.       Objednávka Tovaru obsahuje spravidla tieto údaje:

3.1.1.        názov Tovaru,

3.1.2.        množstvo Tovaru,

3.1.3.        kúpna cenu Tovaru,

3.1.4.        termín dodania Tovaru,

3.1.5.        platobné podmienky,

3.1.6.        obchodné meno Predávajúceho,

3.1.7.        obchodné meno Kupujúceho, fakturačnú adresu, IČO, DIČ (ak je Kupujúci právnická osoba alebo SZČO), IČ DPH, meno a priezvisko osoby objednávajúcej v mene Kupujúceho, telefonický a e-mailový kontakt tejto osoby,

3.1.8.        v prípade, že miestom dodania nie je miesto sídla Predávajúceho, tak aj miesto dodania a prepravné podmienky.

3.2.       Objednávka sa považuje za prijatú jej potvrdením Predávajúcim.

 

4.            Kúpna cena

4.1.       Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť Predávajúcemu za Tovar Kúpnu cenu. Ak v Zmluve nebola Kúpna cena dohodnutá, Strany prejavujú vôľu uzavrieť Zmluvu aj bez jej určenia. V takomto prípade je Kupujúci povinný zaplatiť Predávajúcemu kúpnu cenu, za ktorú v čase uzavretia Zmluvy Predávajúci obvykle predával tovar rovnaký alebo porovnateľný s Tovarom, ktorý sa má dodať podľa Zmluvy, inak kúpnu cenu, za ktorú sa v čase uzavretia Zmluvy obvykle predával tovar rovnaký alebo porovnateľný s Tovarom, ktorý sa má dodať podľa Zmluvy zvýšenú o 20 %.

4.2.       Ak nie je v Zmluve dohodnuté inak platí, že Kúpna cena je dohodnutá v Eurách (€).

4.3.       Ak v Zmluve nie je ustanovené inak, nie je súčasťou kúpnej ceny zákonná daň z pridanej hodnoty. V takomto prípade sa daň z pridanej hodnoty vo výške podľa právnych predpisov v čase vzniku daňovej povinnosti pripočíta k cene Tovaru.

4.4.       V prípade, že miesto dodania Tovaru nie je sídlom Predávajúceho, je Kupujúci povinný Predávajúcemu za prepravu Tovaru zaplatiť cenu, za ktorú sa rovnaký alebo porovnateľný tovar prepravuje na miesto dodania dohodnuté medzi Stranami.

4.5.       V prípade, že doba medzi uzavretím Zmluvy a dohodnutým termínom dodania je dlhšia ako jeden mesiac a v tomto čase dôjde k zvýšeniu nákladov na suroviny, energie, mzdy oproti stavu v čase uzavretia Zmluvy, zvyšuje sa kúpna cena primerane k rastu týchto nákladov.

 

5.            Platobné podmienky

5.1.       Ak nie je v Zmluve uvedené inak, je Kupujúci povinný zaplatiť Predávajúcemu cenu Tovaru do 7 dní odo dňa uzatvorenia Zmluvy a to aj pred dodaním Tovaru (platba vopred).

5.2.       Ak je v Zmluve dohodnutá splatnosť kúpnej ceny po dodaní Tovaru, je Kupujúci povinný zaplatiť kúpnu cenu do 30 dní odo dňa dodania Tovaru (platba po dodaní).

5.3.       V prípade omeškania Kupujúceho so zaplatením Kúpnej ceny má Predávajúci právo na úroky z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý aj začatý deň omeškania.

5.4.       Ak je Kupujúci v omeškaní so splnením akéhokoľvek záväzku alebo jeho časti voči Predávajúcemu, je Predávajúci oprávnený nedodať Kupujúcemu Tovar až do úplného zaplatenia splatných záväzkov.

5.5.       Ak je Kupujúci v omeškaní so splnením akéhokoľvek záväzku alebo jeho časti voči Predávajúcemu, je Kupujúci na výzvu Predávajúceho povinný poskytnúť Predávajúcemu na ďalšie dodávky platbu vopred vo výške dane z pridanej hodnoty aj keď to nebolo v Zmluve dohodnuté.

5.6.       Predávajúci je oprávnený započítať splatné a/alebo nesplatné pohľadávky voči Kupujúcemu z akejkoľvek zmluvy alebo z iného právneho dôvodu alebo pohľadávku nadobudnutú od tretej osoby voči splatným a/alebo nesplatným pohľadávkam Kupujúceho a/alebo voči inej peňažnej pohľadávke Kupujúceho z akéhokoľvek právneho dôvodu a/alebo z inej zmluvy.

 

6.            Dodanie Tovaru

6.1.       Ak nie je v Zmluve dohodnutý termín dodania Tovaru, platí termín dodania určený Predávajúcim.

6.2.       Ak nie je dohodnuté inak, Predávajúci splní svoju povinnosť dodať Tovar oznámením Kupujúcemu, že Tovar je pripravený k odberu.

6.3.       Predávajúci splní svoju povinnosť dodať Tovar aj vtedy, ak odovzdá Tovar tomu, kto je oprávnený prijať podľa zákona plnenie za Kupujúceho, alebo tomu, kto sa preukáže oprávnením prevziať Tovar za Kupujúceho (napr. poverenie zamestnanca Kupujúceho, splnomocnenie tretej osoby, prepravcu, a pod.) alebo koho Kupujúci označí za osobu oprávnenú prevziať Tovar.

6.4.       Predávajúci je zbavený zodpovednosti za omeškanie dodávok v prípadoch, ak omeškanie Predávajúceho bolo spôsobené v dôsledku neplnenia povinností zo strany Kupujúceho a/alebo neplnenia povinností zo strany tretích osôb (napr. dodávateľov Predávajúceho) a/alebo nepredpokladaných udalostí vo výrobe Predávajúceho.

 

7.            Prechod vlastníctva

7.1.       Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k Tovaru až úplným zaplatením kúpnej ceny Tovaru, nie však skôr ako dôjde k jeho odovzdaniu Kupujúcemu.

7.2.       V prípade omeškania so zaplatením kúpnej ceny Tovaru, je Predávajúci oprávnený odobrať Kupujúcemu Tovar, ktorého kúpna cena nebola zaplatená. V takomto prípade je Kupujúci povinný strpieť, aby si Predávajúci odobral nezaplatený Tovar späť na náklady Kupujúceho a aby za týmto účelom vstúpil do priestorov, v ktorých sa nezaplatený Tovar nachádza.

7.3.       Opracovaním, spracovaním, zabudovaním, kombinovaním dodaného Tovaru zostávajú v platnosti vlastnícke práva Predávajúceho až do splnenia podmienky prechodu vlastníckeho práva na Kupujúceho (výhradný Tovar). Predávajúcemu patrí vlastnícke právo (spoluvlastníctvo) k novému Tovaru vo vzťahu hodnoty výhradného Tovaru k hodnote iného Tovaru.

7.4.       V prípade, že Kupujúci nenadobudol vlastnícke právo k Tovaru, nesmie tento Tovar previesť na ďalšiu osobu. Za porušenie tejto povinnosti je Kupujúci povinný zaplatiť Predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 30 % Kúpnej ceny takto prevedeného Tovaru.

7.5.       Ak je Kupujúci v omeškaní s plnením akéhokoľvek záväzku voči Predávajúcemu, je povinný na požiadanie Predávajúceho, postúpiť Predávajúcemu svoje pohľadávky voči dlžníkom.

 

8.            Nebezpečenstvo škody na Tovare, zodpovednosť za vady, reklamácie

8.1.       Nebezpečenstvo škody na Tovare, ktorý je individuálne určený prechádza na Kupujúceho okamihom uzatvorenia Zmluvy. Nebezpečenstvo škody na Tovare určeného podľa druhu prechádza na Kupujúceho v okamihu oddelenia a odlíšenia tohto Tovaru od iného tovaru toho istého druhu.

8.2.       Strata alebo poškodenie Tovaru, ku ktorým došlo po prechode nebezpečenstva na Kupujúceho, nezbavujú Kupujúceho povinnosti zaplatiť kúpnu cenu.

8.3.       Kupujúci je povinný písomne podať Predávajúcemu správu o vadách bez zbytočného odkladu po tom, čo vady zistil alebo po tom, čo mohol vady zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti.

8.4.       Správa o vadách musí obsahovať:

8.4.1.        označenie Strán,

8.4.2.        dátum uzatvorenia Zmluvy alebo potvrdenia Objednávky,

8.4.3.        druh a množstvo vadného Tovaru,

8.4.4.        dostatočne konkrétny popis vady.

8.5.       Ak správa o vadách nebola podaná v písomnej forme alebo neobsahuje náležitosti podľa bodu 8.4 VOP platí, že nebola podaná.

8.6.       Právo Kupujúceho z vád tovaru zanikne, ak sa u Predávajúceho neuplatní najneskôr do dvoch rokov odo dňa dodania Tovaru.

8.7.       V prípade uznania reklamácie, Predávajúci odstráni vady buď náhradnou dodávkou za chýbajúci alebo chybný Tovar, opravou Tovaru alebo poskytnutím primeranej zľavy z Kúpnej ceny.

8.8.       Predávajúci je povinný nahradiť Predávajúcemu škodu, ktorú mu spôsobil porušením právnej povinnosti v súvislosti s dodaním Tovaru maximálne do výšky Kúpnej ceny za dodávaný Tovar.

 

9.            Odstúpenie od Zmluvy

9.1.       Strana je oprávnená od Zmluvy odstúpiť v prípade podstatného alebo nepodstatného porušenia povinnosti druhou Stranou, alebo z dôvodu uvedeného v Zmluve alebo v zákone, ak doručením písomnej výzvy vyzve druhú Stranu na splnenie povinnosti so splnením ktorej je táto v omeškaní alebo na odstránenie dôvodu odstúpenia s poskytnutím dodatočnej lehoty najmenej 10 dní a druhá Strana v tejto lehote túto povinnosť nesplní a/alebo toto omeškanie či dôvod odstúpenia neodstráni. Podľa tohto ods. sa nepostupuje len ak je to v konkrétnom prípade výslovne dohodnuté.

9.2.       Ak sa na strane Predávajúceho alebo tretích osôb vyskytli prekážky, pre ktoré nemôže Predávajúci dodať Tovar v termíne dodania, a ak nebude dohodnutý náhradný termín pre plnenie, má Predávajúci právo odstúpiť od Zmluvy. V takomto prípade sa bod 9.2 neuplatní.

9.3.       V prípade odstúpenia od Zmluvy ktoroukoľvek zo strán patrí Predávajúcemu Kúpna cena, na ktorú má nárok na základe Zmluvy. Od tejto ceny sa odpočíta to, čo Predávajúci ušetril nedodaním Tovaru.

 

10.         Doručovanie

10.1.    Strany sa výslovne dohodli, že vzájomná komunikácia medzi Stranami nemusí prebiehať výlučne v písomnej forme. Ak sa však podľa Zmluvy a/alebo podľa zákona vyžaduje písomná forma komunikácie, Strany sa dohodli, že za písomnú formu komunikácie sa považuje:

10.1.1.    osobné doručenie písomnosti druhej Strane, ktorá je povinná potvrdiť prevzatie písomnosti; ak druhá Strana odmietne prevziať písomnosť, považuje sa táto písomnosť za doručenú odmietnutím jej prevzatia, alebo

10.1.2.    zaslanie písomnosti ako doporučenej poštovej zásielky prostredníctvom pošty; v prípade, ak sa zaslaná zásielka vráti späť ako nedoručená z akéhokoľvek dôvodu, táto sa považuje za doručenú piaty deň odo dňa jej odoslania, alebo

10.1.3.    e-mailom, pričom písomnosť sa považuje za doručenú prijatím potvrdenia druhej Strany o doručení písomnosti.

10.2.    Písomná komunikácia medzi Kupujúcim a Predávajúcim bude prebiehať pri fyzických osobách podľa údajov uvedených v týchto VOP alebo v Zmluve a v prípade právnických osôb a/alebo fyzických osôb – podnikateľov podľa údajov v príslušnom registri.

 

11.         Záverečné ustanovenia

11.1.    Tieto VOP sa uzatvárajú na dobu neurčitú.

11.2.    Tieto VOP môže ktorákoľvek zo strán vypovedať v jednomesačnej výpovednej dobe. Výpovedná doba začína plynúť prvý deň mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola druhej Strane doručená výpoveď.

11.3.    Akékoľvek zmeny týchto VOP sú platné výlučne v písomnej forme.

11.4.    Právne vzťahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim, ktoré vznikli z VOP a Zmluvy, vrátane vzťahov súvisiacich s ich uzavretím, platnosťou, porušením povinností a následkami porušenia povinností, sa spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky.

11.5.    Predávajúci a Kupujúci sa dohodli, že

11.5.1.    právne vzťahy z VOP a Zmluvy, vrátane vzťahov súvisiacich s jej uzavretím, platnosťou, porušením povinností a následkami porušenia povinností, sa spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky,

11.5.2.    záväzkový vzťah medzi Predávajúcim a Kupujúcim založený VOP a Zmluvou sa v súlade s § 262 ods. 2 Obchodného zákonníka spravuje Obchodným zákonníkom,

11.5.3.    spory z VOP a Zmluvy, vrátane sporov týkajúcich sa jej uzavretia a platnosti, patria do právomoci Slovenských súdov. Strany sa dohodli, že spory z Objednávky nie je možné prejednávať pred súdmi iného štátu ako Slovenskej republiky.

11.6.    Kupujúci a Predávajúci sú povinný písomne upovedomiť druhú stranu o hroziacom alebo zahájenom konkurznom konaní.

11.7.    Kupujúci nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu Predávajúceho previesť svoje pohľadávky voči Predávajúcemu vzniknuté na základe VOP alebo Zmluvy a/alebo z nich vyplývajúce na inú osobu. Toto ustanovenie je dohodou Strán v zmysle § 525 ods. 2 Občianskeho zákonníka a platí aj po odstúpení od Objednávky.

11.8.    Tieto VOP sú platné a účinné od 01.01.2014.

 

 

V Bratislave dňa ________________                         V xxx dňa__________________

 

 

Predávajúci:                                                                             Kupujúci:

 

 

 

_____________________                                                                            _____________________

       Slavonia CEE s.r.o.                                                                                         xxx

            Stefan Erker